EKOPOR® energetska efikasnost

Energetska efikasnost

  • Znate li da je sektor za izgradnju stambenih objekata odgovoran za preko 40% ukupne potrošnje energije, i da u izgradnji leži najveći potencijal energetskih ušteda?
  • Znate li da zagrijavanje prostora predstavlja 50-60% ukupnih energetskih potreba u objektu?
  • Znate li da gubici toplote kroz prozore i vanjski zid čine prosječno 70 % ukupnih toplotnih gubitaka u zgradi?
  • Znate li da toplotnom izolacijom vanjske fasade objekta možete smanjiti izdatke za grijanje, hlađenje i električnu energiju za 50-80%?
  • Znate li da toplotnom izolacijom dobijate ugodnije i kvalitetnije stanovanje, duži životni vijek objekta i doprinosite zaštiti okoliša i smanjenju emisija štetnih plinova u okoliš, kao i globalnim klimatskim promjenama.

Projekat energetske sanacije 9 stambenih objekata - toplotna izolacija fasada sa korištenjem termike (EKOPOR® F/100)

Projekat je rađen u periodu 2008.-2010. godina uz učešće Industrije građevinskog materijala “IGM” d.o.o. Visoko, Centra za ekologiju i energiju Tuzla i Caritasa Švicarske. Projekat je obuhvatio energetsku sanaciju devet stambenih objekata, s ciljem mjerenja efekata toplinske izolacije fasada što bi u krajnjem efektu povećalo svijest o energetskoj efikasnosti. Potrošnja energenta je mjerena u svim objektima u sezoni grijanja prije sanacije objekata a zatim u sezoni grijanja poslije sancije objekata. U tabeli su prikazani rezultati mjerenja.

Alt Text
Alt Text
Alt Text
Alt Text
Alt Text

Skraćenice: MU – mrki ugalj; Li – lignit; D- drvo; G – gas; PS – prije sanacije; NS – nakon sanacije;
Podaci o toplotnoj moći koji su korišteni u proračunima: MU = 18200 KJ/kg; Li = 13 498 KJ/kg; D = 9 000 KJ/kg; G=36 000 KJ/m3.
Podaci koji su korišteni za proračun emisija CO2: Mrki ugalj: 1,79 kg CO2/kg ili m3; Lignit 1,12 kg CO2/k ili m3; Gas: 2,07 kg CO2/kg ili m3.

Analiza dobivenih podataka

Energetski bilansi, koji su rađeni prije sanacije objekata, su predvidjeli da će po jednom objektu doći do uštede energenta do     46% i smanjenja emisije CO2 za oko 5,4 t/god. Međutim, nakon energetske sanacije objekata praćenje potrošnje energenta po pojedinim objektima je pokazalo da je došlo do prosječnog smanjenja potrošnje toplotne energije za 51% i do smanjenja prosječne emisije CO2 za 6,2 t/godišnje po objektu ili za 57 %.   eneregenata prije i nakon sanacije u MJ/god

Alt Text

Grafički prikaz troškova energenata prije i nakon sanacije u MJ/god

Do smanjenja potrošnje energenta je došlo prije svega zbog energetske sanacije objekata a zatim i zbog zbog promjene svijesti korisnika koja je rezultirala promjenom njihovog odnosa prema energentu.

Alt Text

Grafički prikaz emisije CO2  prije i nakon sanacije u MJ/god

Prema spomenutim proračunima u energetskom bilansu     stvarno zabilježeno smanjenje emisije CO2 je nadmašilo očekivano. Razlog ovom smanjenju je umanjenje potrebe za velikom količinom energije te su se vlasnici odlučivali za manje kalorične energente tako da je npr. mrki ugalj zamijenjen sa lignitom ili drvetom.

Vlasnici su naglasili da se nakon energetske sanacije objekata znatno promijenio komfor stanovanja i ljeti i zimi. Ipak, u proračunima nije uzeto u obzir smanjenje potrošnje elektične energije zbog smanjene potrebe za hlađenjem u ljetnom periodu jer nije praćena potrošnja električne energije u ljetnom periodu u objektima prije i nakon sanacije.

Realna je pretpostavka da je napravljen iskorak i u uštedi električne energije za spomenute potrebe. U objektima su praćene unutrašnje temperature i nakon urađene toplotne izolacije objekata primjećeno je da je prosječna temperatura porasla od 1 do 3 °C, što znači da bi se u budućnosti moglo očekivati dodatno smanjenje potrošnje uslijed optimizacije loženja.

Svi vlasnici su imali problem sa vlagom, nakon sanacije objekta taj problem više ne postoji.

Efekti fasade sa termikom (Objekat 2, P=220 m²)

Cijena fasade bez termike:                   26,00 KM/m²
Cijena termike:                                       9,00 KM/m²
Cijena fasade sa termikom*:                35,00 KM/m²
Cijena energenta – mrkog uglja:           150,00 KM/t
Cijena energenta prije sanacije:           1.500,00 KM
Cijena termike u fasadi:                         1.980,00 KM
Ukupna cijena fasade:                            7.700,00 KM
Cijena energenta nakon sanacije**:      750,00 KM

Vidljivo je da termika (EKOPOR® F/100) učestvuje sa 9,00 KM/m² kao dodatni trošak u ukupnim troškovima sanacije fasade, što je na površinu 220 m² ukupno 1.980,00 KM. Uzimajući u obzir izmjerene efekte uštede dobijemo da se trošak za termiku na novom objektu isplati za cca 2,5 godine.

* Fasada sa termikom podrazumjeva termiku i standardnu fasadu koja bi svakako išla na objekat i bez termike

** U cijenu energenta nisu uzeti efekti hlađenja ljeti u električnoj energiji. Realna je pretpostavka da efekti smanjenja cijene energenta obuhvataju i električnu energiju + efekte uticaja na okoliš.

Efekti usljed povećanja debljine termike

Cijena fasade sa EKOPOR® F/50                     30,39 KM/m²
Cijena fasade sa EKOPOR® F/100                   34,54 KM/m²

Zaključak je da povećanjem debljine termike sa 5 cm na 10 cm dobijamo približno 100% bolji efekat termo-izolacije uz povećanje ukupne cijene od samo 13 %.